Tarım Bakanlığı Üretim İzni

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik gereği; gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddeleri üreten işyerleri gıda siciline kaydolmak, sicil numarası ve imal ettikleri ürünlerin bileşiminde bulunan maddeleri tescil ettirerek üretim izni almak zorundadırlar.  İşlemler iki aşamalıdır. Birinci aşamada işletmeler Çalışma İzni ve Gıda Sicili, ikinci aşamada Tescil ve Üretim İzni alır.
Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni almak isteyenler ayrıca müracaat etmelidirler.

A-GIDA SİCİLİ BAŞVURUSU
a)   Dilekçe
b)   Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
c)   Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
d)   İmza sirküleri sureti
e)   Gayrisıhhi müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası
f)   Kapasite raporu
g)   Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

1 ÜRÜN KODEKSLERİ (Tebliğleri) YAYINLANMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU

a)    Dilekçe
b)    Çalışma İzni ve Gıda Sicili belgesi sureti
c)    Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
d)    Marka tescil belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge emtia listesi)
e)    Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı
f)    Üretim teknolojisi, üretim akım şeması
Türk Gıda kodeksine uygun etiket örneği

2 ÜRÜN KODEKSLERİ (TEBLİĞLERİ) YAYINLANAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU

a) Dilekçe
b) Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayınlanmış ürünler için Üretim İznine esas Beyanname
c) Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği

3 GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ MATERYALİ ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU

a) Dilekçe
b) Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi sureti
c) Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti, Bağlı bulunduğu Meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair  belge (Meslek kuruluşu olanlardan)
d) Marka tescil belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge emtia listesi)
e) Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı
f) Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi
g) Hammaddenin ticari ve kimyasal adı
h) Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı
i) Boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar  ve taşıyıcısı

Dış ambalaj etiket örneğinde en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:
Ürünün ticari ve kimyasal adı:
Üretim tarihi:
Ambalaj içindeki ürün miktarı:
Parti ve seri numarası:

SİCİL İÇİN  :
1 Asıl ( Sadece Sorumlu Yönetici Sözleşmesi, Noter tasdikli ), 2 suret

ÜRETİM İZNİ İÇİN  :
1 Asıl ( Sadece Sorumlu Yönetici Sözleşmesi, Noter tasdikli ),       2 suret   olarak hazırlanarak, bir klasör içerisinde İl Müdürlüğüne ( Kontrol Şubesi ) teslim edilecektir.